Rascant metres, amb seny

fachada cerramiento ligera

Un dels temes que més preocupen als promotors d’habitatges és el rendiment de l’edifici. És a dir, quants metres quadrats poden vendre en relació al que els hi costa. Com bé sabem, a banda de les possibilitats normatives que ofereix un edifici en una parcel·la concreta, ens trobem que els elements que configuren l’edifici poden marcar notablement la diferencia entre un de rentable i un altres que no ho és tant: estem parlant de les façanes, els envans interiors, i els patis d’instal·lacions.

En quant a les façanes, trobem interessant avui en dia, no només per edificis de promoció privada lliure, l’ús de les façanes ventilades amb un tancament posterior industrialitzat (no direm marques, n’hi ha varies). Aquesta solució permet reduir el gruix de façana fins, en alguns casos, 20 cm (s’ha de tenir en compte però la solució de persianes i carpinteries escollides). Energèticament aquestes façanes son molt eficients, estéticament són vistoses i aporten a l’edifici una qualitat afegida, i econòmicament són de preu sensat (la quantitat d’opcions és enorme, desde preus reduïts fins a molt elevats).

Pel què fa a envans de guix laminat és difícil establir un criteri comú per a tots els edificis: dependrà dels nivells d’acabat segons la mena de promoció que es tracti, de si es vol col·locar placa simple o doble, i quin tipus de placa es col·loca (estándar, acústica, revestida o no amb rajola, amb pas interior d’instal·lacions…). Per tant, el gruix d’aquests envans dependrà molt de la solució escollida des del punt de vista técnic i qualitatiu i del benefici econòmic que suposa la reducció d’aquests envans. Cada cas, llavors, s’hauria d’estudiar de forma particular.

Per últim, les instal·lacions són tot un tema: Avui en dia el número d’instal·lacions a preveure en un edifici de vivendes, les seves dimensions, la compatibilització entre elles, etc…fa que la previsió d’espais per a les mateixes sigui quelcom amb el que tenir molta cura. Sens dubte interessa que els forats en sostres siguin el més ajustats possibles, de manera que s’allibera superfície, però no tenir un fort control sobre les mateixes en fase de projecte i obra pot comportar nombrosos problemes en obra, que no son de fàcil solució i acostumen a tenir un cost afegit. Per tant, recomanem tenir molt ben estudiades les instal·lacions i els espais de pas que necessiten. El BIM, en aquest cas, donat la complexitat espacial de les instal·lacions, pot ser una metodologia de treball que ajudi molt positivament a tenir aquests espais controlats.

Leave a Reply